Regulamin pobytu

REGULAMIN POBYTU W APARTAMENCIE HORNIGOLD
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa warunki zgodnie, z którymi można dokonać rezerwacji oraz najmu lokali będących własnością Hornigold Apartamenty Katowice Sp. z o.o.
2. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień REGULAMINU.
3. Umowa o świadczenie usług zakwaterowania i najmu pomiędzy Gościem a Hornigold Apartamenty Katowice sp. z o. o .zostaje zawarta w momencie dokonania rezerwacji na warunkach określonych w regulaminie i cenniku.
4. Osobą dokonującą rezerwacji może być wyłącznie osoba pełnoletnia. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać w lokalach będących przedmiotem najmu wyłącznie pod opieką rodziców lub prawnych opiekunów.
6. Wynajmujący ponosi całkowitą odpowiedzialność za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie przedmiotów będących elementem wyposażenia lokalu oraz urządzeń technicznych powstałe, osób pozostających pod jego opieką lub osób go odwiedzających.

§2
REZERWACJA
1. Rezerwację gwarantowaną w ofercie bezzwrotnej na apartamenty będące przedmiotem najmu można dokonać w następujący sposób:
– telefonicznie – pod numerem telefonu nr. +48 608 662 707
– poprzez adres mailowy: hornigold@hornigold.pl
– poprzez system rezerwacji online dostępny na stronie internetowej www.Hornigold.pl
– poprzez inne portale internetowe między innymi Booking.com., Airbnb, Expedia
2. rezerwacja zostaje `potwierdzona zostaje sms’em lub pocztą elektroniczną, na adres wskazany podczas dokonywania rezerwacji i ma status rezerwacji wstępnej.
3. Najemca zobowiązany jest wnieść opłatę stanowiącą 100% kosztów pobytu . Brak wpłaty w jakiejkolwiek akceptowanej przez Spółkę formie powoduje wygaśnięcie „rezerwacji wstępnej” i traktowane jest jako odstąpienie od umowy.
4. Za wpłatę uważa się zaksięgowanie ustalonej kwoty na wskazanym koncie Hornigold Apartamenty Katowice Sp. z o.o.
5. Brak pełnej opłaty traktowany jest jako odstąpienie od umowy najmu, przy czym wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi.

§3
PRZYJAZD I ZAMELDOWANIE

1. O ile nie ustalono inaczej doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15.00 pierwszego dnia pobytu i kończy o godzinie 12.00 ostatniego dnia pobytu Klienta. Nieuzgodnione przedłużenie pobytu oznacza obowiązek zapłaty klienta za kolejną dobę.
2. Gość – osoba dokonująca rezerwacji w momencie udostępniania lokalu zobowiązany jest do okazania ważnego dowodu tożsamości (dowód osobisty, paszport), okazania dokumentu potwierdzającego rezerwację oraz dokumentu potwierdzającego dokonanie całkowitej opłaty za pobyt a także wypełnienie Karty przyjęcia gościa z podpisem.
3. Klient może otrzymać dokument księgowy w postaci Paragonu lub Faktury VAT rachunku za pobyt, o ile poinformuje o chęci jego otrzymania wcześniej (podczas składania rezerwacji).
4. Obsługa ma prawo do odmowy wydania kluczy lub kodów w przypadku, gdy gość:
– nie posiada ważnego dowodu tożsamości,
– znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
– zachowuje się w sposób agresywny.
5. Chęć ewentualnego przedłużenia pobytu należy zgłosić najpóźniej dzień przed planowanym opuszczeniem lokalu. Hornigold Apartamenty Katowice Sp. z o. o. dołoży wszelkich starań, by umożliwić gościowy przedłużenie pobytu, pod warunkiem jego dostępności w danym okresie.

§4
REZYGNACJA Z REZERWACJI, NOCLEGU, SKRÓCENIE LUB ZMIANA TERMINU POBYTU

1. W przypadku anulowania lub odstąpienia od rezerwacji wpłacony zadatek przepada, z zastrzeżeniem § 2 ust. 5.
2. Ewentualne zmiany w terminach rozpoczętego już pobytu przez Klienta powinny zostać natychmiast zgłoszone drogą mailową.
3. Przypadki polegające na opłaceniu zadatku i na tym etapie chęci wprowadzenia zmian terminu oraz pobytu ustalane są indywidualnie i zależą od możliwości lokalowych Hornigold Apartamenty Katowice sp. z o o. oraz warunków dokonania rezerwacji w danym okresie czasu. Brak porozumienia stron w tym zakresie traktowany jest jako odstąpienie od Umowy. Klientowi nie przysługuje zwrot zadatku.

§5
LOKAL ZASTĘPCZY

W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności, powodujących brak możliwości korzystania z lokalu zarezerwowanego przez Klienta, Hornigold Apartamenty Katowice Sp. z o.o. zobowiązuje się do udostępnienia lokalu zastępczego, o standardzie nie niższym niż wstępnie ustalono. Brak wolnego lokalu, brak zgody Klienta na zaproponowany lokal zastępczy lub inne rozwiązania proponowane przez Hornigold Katowice Sp. z o .o. i powoduje anulowanie rezerwacji. W tym przypadku kwoty wpłacone przez Klienta podlegają zwrotowi bez zbędnej zwłoki.

§6
OBOWIĄZKI KLIENTA

1. Najemca zobowiązany jest do utrzymania lokalu w należytym stanie, przestrzegania zasad dobrego sąsiedztwa, w tym zachowania ciszy nocnej w godzinach 22.00 – 7.00 oraz użytkowania lokalu zgodnie z jego przeznaczeniem, wyłącznie w celach związanym z pobytem.
2.Tylko za zgodą i na warunkach Hornigold Apartamenty Katowice Sp. z o. o. dopuszcza się przebywanie w lokalu większej ilości osób niż zadeklarowana w rezerwacji i tylko pod warunkiem podpisania pisemnej umowy zawartej pomiędzy stronami.
3. Klient jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia Hornigold Apartamenty Katowice Sp. z o.o. zauważonych braków wyposażenia lokalu i szkód zaistniałych w lokalu. Niezależnie od powyższego, Gość zobowiązany jest do zgłoszenia Hornigold Katowice Sp. z o.o.. wszelkich szkód zastanych w lokalu przy wprowadzeniu się do lokalu, w terminie 3 godzin od pierwszego wejścia do niego – telefonicznie lub poprzez wiadomość e-mail.
4. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone w lokalu oraz w budynku, w którym znajduje się lokal.
5. Gość nie ma prawa udostępniać lokalu innym osobom bez zgody Hornigold Apartamenty Katowice Sp. z o.o., również w przypadku, gdy nie upłynął okres pobytu, za który uiścił opłatę.
6. Zabrania się przetrzymywania zwierząt w wynajmowanych lokalach oraz budynkach Hornigold Apartamenty Katowice Sp. o. o. bez dokonania opłaty w momencie dokonania rezerwacji . W apartamentach należących do Hornigold Apartamenty Sp. z o. o. obowiązuje regulamin przebywania w nich zwierząt .
7. Przy każdorazowym opuszczaniu lokalu gość zobowiązany jest do zamknięcia okien (w tym okien dachowych) oraz drzwi zewnętrznych lokalu, a także do wyłączenia wszelkich urządzeń elektrycznych (w tym klimatyzatora), z wyłączeniem lodówki. Osoba zarządzająca budynkiem, w którym znajduje się lokalu, upoważniona jest do wstępu do udostępnionego lokalu w celu wykonania poniższych czynności w przypadku wystąpienia opadów deszczu, burzy lub innych czynników mogących wyrządzić szkody w lokalu.
8. W razie naruszenia postanowień § 6 ust. 1, 2, 5, 6, Hornigold Apartamenty Katowice Sp. z o.o. uprawniony jest do natychmiastowego rozwiązania umowy. W razie rozwiązania umowy na podstawie niniejszego postanowienia, Gościowi nie przysługuje zwrot wpłaconej kwoty.
9. Po zakończeniu pobytu, Gość zobowiązany jest do zwrotu kluczy do lokalu. W razie braku ich zwrotu, Hornigold Katowice sp. z o.o.. przysługuje prawo obciążenia Gościa kosztami wymiany zamków w lokalu.

§7
INFORMACJE DODATKOWE

1. W cenę noclegu wliczone są dodatki w postaci kawy, herbaty, cukru, mleka do kawy wody mineralnej . Istnieje możliwość zamówienia za dodatkową opłatą śniadań w Hornigold „ W Zielonej Kamienicy” na ul. Kopernika 6 w Katowicach.
2. Palenie we wszystkich lokalach oraz budynkach Hornigold Apartamenty Katowice Sp. z o.o. jest zabronione. Złamanie zakazu grozi karą umowną w wysokości 1200 PLN. Kara umowna nie wyłącza prawa do dochodzenia odszkodowania na podstawie przepisów odrębnych.
3. Właściciel lokalu nie zapewnia dostępu do miejsca parkingowego oraz nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub kradzież samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa. Na prośbę klienta osoba oddelegowana do zarządzania obiektem może wskazać lokalizację parkingów publicznych (płatnych i bezpłatnych) zlokalizowanych na terenie miasta w którym znajduje się wynajmowany apartament.
4. Hornigold Apartamenty Katowice Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niedogodności powstałe podczas pobytu Klienta związane z pracami budowlanymi lub wykończeniowymi, jakie mogą być prowadzone na terenie obiektu, w którym usytuowany jest lokalu lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie oraz przerwami w dostawach mediów z przyczyn niezależnych od Hornigold Apartamenty Katowice Sp. z o.o.
5. Hornigold Apartamenty Katowice Sp. z o.o. nie odpowiada za przedmioty pozostawione przez Gościa w lokalu. Przedmioty pozostawione przez gościa w opuszczanym apartamencie mogą zostać odesłane na wskazany adres na podstawie odrębnych ustaleń stron, po uzgodnieniu warunków usługi.
6. Rezerwujący wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w bazie danych Hornigold Apartamenty Katowice Sp. z o.o. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji, ułatwienia dokonywania kolejnych rezerwacji oraz w celach marketingowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.
7. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Hornigold Apartamenty Katowice Sp. z o.o. a Klientem jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Hornigold Apartamenty Katowice Sp. z o. o
DANE FIRMY
Hornigold Apartamenty Katowice Sp. z o. o
ul. Kopernika 6, 40-064 Katowice
NIP: 6342946700 ; Regon: 382173121

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this