Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Poniższe informacje przekazujemy Państwu w celu zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO.

 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest Hornigold Reit S.A.

z siedzibą w ul. Moniuszki 10/1, 40-005 Katowice.

Dane Kontaktowe:

– e-mail: hornigold@hornigold.pl
– numer telefonu: 720 811 844

– adres do korespondencji: Hornigold Reit S.A., ul. Moniuszki 10/1, 40-005 Katowice

 

 1. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Inspektorem  Ochrony Danych Osobowych wyznaczonym przez Administratora jest Tobiasz Brachaczek. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest poprzez adres
e-mail: iod@mamrodo.pl lub telefonicznie 32 348 68 06.

 1. CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA

Hornigold Reit S.A. przetwarza Państwa dane osobowe w związku z korzystaniem przez Państwa z serwisu www.hornigoldreit.pl w zakresie niezbędnym do realizacji poszczególnych usług, w następujących celach:

 1. OBSŁUGA ZAPYTAŃ PRZESYŁANYCH PRZEZ FORMULARZE KONTAKTOWE

Przesłanie wiadomości przez elektroniczny formularz kontaktowy zamieszczony w serwisie wymaga podania Państwa danych osobowych:

– w celu obsługi nadesłanej wiadomości oraz udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie,

– podstawą prawną przetwarzania tych danych przez Administratora jest art. 6 pkt. 1 lit. f) RODO; prawnie usprawiedliwiony interes administratora, jakim jest odpowiedź na zapytania klientów/ kontrahentów, utrzymanie kontaktu przed zawarciem współpracy,

– podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak podania danych oznaczonych w formularzu jako obowiązkowe uniemożliwi obsługę Państwa zapytania oraz udzielenie odpowiedzi przez Administratora na przesłaną wiadomość.

 1. ZAŁOŻENIE KONTA W SERWISIE

Założenie/ rejestracja konta w serwisie wymaga podania Państwa danych osobowych:

– w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta,

– podstawą prawną przetwarzania tych danych przez Administratora jest art. 6 pkt. 1 lit. b) RODO;

przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usługi,

– podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak podania danych oznaczonych w formularzu jako obowiązkowe jest warunkiem Państwa rejestracji w serwisie, a konsekwencją ich nie podania będzie brak możliwości założenia konta.

 1. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

Złożenie zamówienia (zakupu / rezerwacji usługi lub towaru) wymaga podania Państwa danych osobowych:

– w celu realizacji złożonego zamówienia,

– w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, który wynika przede wszystkim z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości,

– w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu świadczonych usług,

– podstawną prawną przetwarzania tych danych przez Administratora jest:

art. 6 pkt. 1 lit. b) – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usługi,

art. 6 pkt. 1 lit. c) –  przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego (np. wystawienia faktury),

art. 6 pkt. 1 lit. f) – prawnie usprawiedliwiony interes Administratora, który polega na ochronie jego praw w momencie dochodzenia ewentualnych roszczeń.

– podanie danych osobowych oznaczonych w formularzu jako obowiązkowe jest warunkiem przyjęcia Państwa zamówienia (rezerwacji), a konsekwencją ich nie podania będzie brak możliwości jego realizacji.

 1. ZAPIS DO NEWSLETTER’ A

Zapis do newsletter’ a poprzez formularz elektroniczny zamieszczony w serwisie wymaga podania Państwa danych osobowych w postaci adresu e-mail:

– w celu subskrypcji newsletter’ a, który polega na wysyłaniu przez Administratora informacji handlowych na wskazany adres mailowy,

– podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 pkt. 1 lit. a) – czyli Państwa dobrowolna zgoda, która może być w każdej chwili wycofana e-mailowo, wysyłając wiadomość na adres hornigold@hornigold.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

– podanie danych osobowych w formularzu zapisu do newsletter’ a jest dobrowolne.

 1. FANPAGE FACEBOOK

Obserwacja profilu (fanpage), przetwarzamy dane, które Państwo udostępniają:

– w celu informowania o naszej aktywności, promowania różnych wydarzeń, które organizujemy, naszych produktów i usług, a także w celu komunikacji z Państwem za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności (komentarze, chat, wiadomości),

– podstawną prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 pkt. 1 lit. f) – prawnie usprawiedliwiony interes Administratora, który polega na promowaniu naszej marki oraz produktów i usług, budowaniu i utrzymywaniu społeczności z nami związanej oraz w celu prowadzenia komunikacji,

– podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 

 1. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż będzie to niezbędne do realizacji wyżej wymienionych celów. Długość tego okresu zależy od rodzaju usługi oraz celu przetwarzania:
a) dane osobowe zebrane w celu obsługi zapytań przesyłanych przez formularze kontaktowe będą przetwarzane do momentu zakończenia korespondencji związanej z przesłanym zapytaniem i zamknięcia zgłoszenia,

 1. b) dane osobowe zebrane w celu zawarcia i wykonania umowy oraz realizacji prawnie usprawiedliwionych celów Administratora będą przetwarzane przez okres obowiązywania niniejszej umowy oraz:

– do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy,

– do czasu wypełnienia przez Administratora obowiązku prawnego związanego z prawem podatkowym oraz na potrzeby rachunkowości (5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy),

 1. c) dane osobowe zebrane na podstawie Państwa zgody – do czasu cofnięcia tej zgody. Zgoda jest dobrowolna i może zostać w każdej chwili wycofana, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

5.UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:
a) prawo do uzyskania informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych, a przede wszystkim o celach i podstawach prawnych tego przetwarzania, zakresie danych, podmiotach, którym dane są przekazywane oraz okresach przetwarzania,

 1. b) prawo dostępu do swoich danych, czyli uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy Państwa dane są przetwarzane, informacji o tym przetwarzaniu oraz kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu,
 2. c) prawo do sprostowania danych, czyli poprawienia / uzupełnienia danych osobowych, które są nieprawidłowe lub niekompletne,
 3. d) prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) jeżeli przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizacji żadnego z celów przetwarzania,
 4. e) prawo do ograniczenia przetwarzania,
 5. f) prawo do przenoszenia danych, czyli możliwość uzyskania od Administratora Państwa danych osobowych, które zostały dostarczone w związku z realizacją umowy lub na podstawie zgody, w formie elektronicznej, w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu komputerowego. Możliwe jest także przesłanie tych danych bezpośrednio do innego podmiotu, który Państwo wskażą, jeżeli istnieją w tym zakresie techniczne możliwości.
 6. g) prawo do sprzeciwu, co oznacza, że mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, a sprzeciw ten zostanie rozpatrzony przez Administratora.

W przypadku wystąpienia z żądaniem związanym z realizacją powyższych uprawnień, Administrator spełni to żądanie bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od otrzymania niniejszego żądania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia.

Wniosek dotyczący realizacji niniejszych uprawnień mogą Państwo złożyć:

e-mailowo, wysyłając wiadomość na adres hornigold@hornigold.pl

Odpowiedź będzie udzielona e-mailowo do 14 dni.

Ponadto mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w momencie uznania, że Państwa dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa.

 

 1. ODBIORCY DANYCH

Państwa dane osobowe Administrator może przekazywać do podmiotów lub organów zewnętrznych, a w szczególności:

 1. a) podmiotom, które są upoważnione na podstawie przepisów prawa,
 2. b) podmiotom przetwarzającym, które wykonują określone usługi w imieniu Administratora i na jego wyraźne polecenie (np. podmioty świadczące usługi IT, usługi księgowe, usługi prawne, usługi marketingowe, banki i operatorzy płatności, kurierzy, podmioty zajmujące się windykacją roszczeń oraz inni dostawcy zaopatrujący Administratora, umożliwiający realizację usług w ramach zawartej z Państwem umowy),
 3. c) innym niezależnym odbiorcom z grupy kapitałowej Administratora, partnerom handlowym oraz innym upoważnionym przez Państwa odbiorcom.

 

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this